کارگاه های برگزار شده در سال 98

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس فایل آموزشی اسامی شرکت کنندگان
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه اعضای هیئت علمی) 98/03/07 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان تدریس آنلاین  
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه دانشجویان) 98/02/10 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان تدریس آنلاین  
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (ویژه دانشجویان) 98/02/08 آقای دکتر داود آزادی تدریس آنلاین