کارکنان کتابخانه

زهرا کریمی آذر

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

مسئول کتابخانه مرکزی و کتابدار بخش مرجع، امانت و سازمان دهی

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی 58573-38818

تلفن تماس: 08646221534 داخلی 104

 

لیلا زارعی

کاردانی مدیریت دولتی

کتابدار بخش مرجع، امانت و سازماندهی

آدرس ایمیل: zareileila@yahoo.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی 58573-38818

تلفن تماس: 08646221534 داخلی 104