تغییر آدرس ESI

تغییر آدرس ESI

تغییر آدرس ESI

به اطلاع کاربران و محققان محترم می رساند آدرس دسترسی به مجموعه Essential Science Indicators که ارائه کننده فهرست دانشمندان 1% پراستناد برتر، مجلات، موسسات و دانشگاه های مربوطه است، از آدرس قبلی به آدرس ذیل تغییر یافته است و آدرس قبلی از ۲۴ اسفند به بعد فعال نخواهد بود.

https://esi.clarivate.com