پایگاه های اطلاعاتی

بانک های اطلاعاتی Databases

 

   

مجلات الکترونیک E-Journals                            

 

کتب الکترونیک E-Books, Atlases & CME's

 Primal Picture

 

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد  Evidence-Based Medicine Resources

 

(Cochrane Library (Ovid

All Ovid EBM Reviews

ACP Journal Club

 

 

فیلم ها و منابع چند رسانه ای(Multimedias)

 

منابع الکترونیک رایگان  (Free Medical Resources)

 

منابع داخلی(Local Resources)

Free for Subscribers

Free for Subscribers

پایگاه استنای علوم جهان اسلام

Free for Subscribers

Free for Subscribers

 

(Cochrane Library (Ovid

All Ovid EBM Reviews

ACP Journal Club